ชื่อเล่น ออด    
ข้อมูลส่วนตัว เกิด 25 มีนาคม 2515    
ภูมิลำเนา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว    
ที่อยู่ปัจจุบัน 41/4 หมู่ 2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120    
       
   
ปริญญาเอก พธ.ด.( รัฐประศาสนศาสตร์)    
  Ph.D. (Public Administration)    
ปริญญาโท พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)    
  M.A. (Public Administration)    
ปริญญาตรี พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)    
  B.A. (Public Administration)    
       
ความรู้ทางธรรม นักธรรมเอก, เปริยญธรรม 3 ประโยค อายุ 15 ปี สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม    
การศึกษาพิเศษ สำเร็จโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง : เลี่ยมเพชรรัตน์ ชั้นสูง รุ่นที่ 42(2551)    
  Advanced Computer Graphic Design    
       
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์    
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
  มหาวิทยาลัย > www.mcu.ac.th | คณะสังคมศาสตร์ > http://soc.mcu.ac.th/ | gps.mcu.ac.th  
   
  พระพุทธศาสนา, รัฐประศาสนศาสตร์    
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ, โหราศาสตร์    
  Print Process, Computer Graphic Design    
       
   
  2547-10-30 เทคนิคการจัดการและบริหารงานขาย  
  2553-11-24 สำนักพิมพ์กับบทบาทและโอกาสใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ > Chula  
  2559-06-10 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่    
  2559-07-24 ผู้กำกับลูกเสีอสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น    
  2559-11-11 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ > มสธ.  
  2560-06-28 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3    
  2560-09-25 การออกเกรดออนไลน์    
  2561-03-04 การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย  
  2562-07-12 การสร้างนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วุฒิบัตรภาษาไทย, หนังสือเชิญเข้าฝึกอบรม > มสธ.  
  2562-10-18 ทูตความสุข (Happy Ambassador)    
  2562-11-15 INTERPRETATION REQUIREMENT : ISO9001:2015  
  2562-11-16 INTERPRETATION IQA&MRW : ISO9001:2015  
  2562-11-17 INTERPRETATION RISK ASSESSMENT : ISO9001:2015  
  2563-03-31 The Principle of Life Coaching > TCA  
  2563-05-31 HRM From Theories to Practices > Chula Mooc  
       
       
   
  - ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. การศึกษาหลักพุทธธรรมสำหรับผู้นำจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก์บทความทางวิชาการจากผลงานวิทยานิพนธ์, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ปีการศึกษา ๒๕๕๔, หน้า ๕๒๗-๕๓๗.  
 

- ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. พุทธิปัญญา : พัฒนาการมนุษย์ที่สมบูรณ์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒  กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๖๐, หน้า ๑๑๑-๑๑๙.

 
 

- รัฐพล เย็นใจมา, สุรพล สุยะพรหม, ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒  เมษายน-มิถุนายน  ๒๕๖๑, หน้า ๒๒๔-๒๓๘.

 
 

- Phongphat Chittanura, Prasit Phutthasatsattha, Pramahapresert Thavaro, Perawat Chaisuk,
“The Practical Policy for Conserving an Environment ”, in Proceedings of The 8th International Conference on arts and cultures
in world Heritage : Intangible Culture to Creative Economy, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand, 2018,
pp.284-288.

 
  - ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒  เมษายน-มิถุนายน  ๒๕๖๒, หน้า ๒๔๐-๒๕๓.  
 

 

   
   
 
       
 


ท่านอยู่หน้านี้